Make your own free website on Tripod.com
Google

 

 

 

PASARAN TUKARAN ASING: SATU ANALISIS TERHADAP KRISIS KEWANGAN  MALAYSIA DAN PENYELESAINNYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Oleh : Khairol Azli Mohamad

 

Daftar Isi

Kandungan

Halaman Tajuk

Abstrak

Penghargaan

Daftar Isi

Kaedah Transliterasi

Senarai Kependekan

 

BAB PERTAMA: PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah Kajian

1.2  Tujuan Dan Objektif Kajian

1.3  Skop Kajian

1.4  Kepentingan Kajian

1.5  Ringkasan Bab

1.6  Metodologi Penyelidikan

 

BAB KEDUA: PASARAN TUKARAN ASING

Pendahuluan

2.1 Definisi Pasaran Tukaran Asing

2.2 Sejarah Pertukaran Asing

            2.2.1 Sistem Piawaian Emas

            2..2.2 Sistem Bretton Wood

            2.2.3 Sistem Pertukaran Terapung

2.3 Kadar Pertukaran Mata Wang

2.4 Perubahan Kadar Pertukaran

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kadar Pertukaran

2.6 Jenis Urusniaga

2.6.1 Urusniaga Semerta

2.6.2 Urusniaga Hadapan

2.7 Pasaran Tukaran Asing Di Malaysia

Kesimpulan

 

BAB KETIGA: KRISIS KEWANGAN MALAYSIA 1997

Pendahuluan

3.1 Faktor-faktor Krisis Kewangan Malaysia

3.1.1 Faktor Dalaman

i.                     Pertumbuhan Ekonomi Melebihi Potensi.

ii.                   Defisit Akaun Semasa Dalam Imbangan Pembayaran Dengan Kedudukan Rizab Luar Yang Berisiko.

iii.                  Produktiviti Yang Rendah Dan Pertumbuhan Kredit Dalam Sektor Yang Tidak Produktif.

iv.                 Unsur Kronisme Dan Nepotisme

3.1.2 Faktor Luaran

i.                     Spekulasi Mata Wang

ii.                   Krisis Keyakinan Pelabur Asing

iii.                  Keterikatan Mata Wang Dengan Dollar Amerika

iv.                 Intergrasi Dalam Pasaran Sejagat

3.1.3 Faktor Lain

i.                     Teori Pusingan EkonomiTeori

ii.                   Peringatan Daripada Tuhan

3.2 Isu-isu Berbangkit Daripada Krisis

            3.2.1Penguncupan Ekonomi

            3.2.2 Peningkatan Pengangguran

            3.2.3 Tekanan Harga

            3.2.4 Pengurangan Pelaburan Swasta

            3.2.5 Ketidakstabilan Tukaran Asing

            3.2.6 Kejatuhan Harga Saham

            3.2.7 Kesan Ke Atas Sektor Korporat

            3.2.8 Peningkatan Pinjaman Belum Berbayar (NPL)

            3.2.9 Pengendalian Korporat

            3.2.10 Implikasi Sosio-Ekonomi

 

Kesimpulan

 

BAB KEEMPAT: ANALISIS PERTUKARAN ASING TERHADAP KRISIS KEWANGAN DAN PENYELESAIANNYA

Pendahuluan

4.1 Kejatuhan Ringgit

            4.1.1 Kronologi Kejatuhan Ringgit

            4.1.2 Kesan Kejatuhan Ringgit

4.2 Langkah Kerajaan Menstabilkan Ringgit

            4.2.1 Penetapan Ringgit

            4.2.2 

4.3 Penyelesaian Mengikut Islam

            4.3.1 Spekulasi Menurut Perspektif Islam

            4.3.2 Wang Sebagai Barang Komoditi

Kesimpulan

 

BAB KELIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN

Pendahuluan

5.1 Pendahuluan

5.2 Rumusan

5.3 Cadangan

5.4 Penutup

 

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN